Оvšeobecné podmínky prodeje

Všeobecné podmínky a informace pro zákazníka

Obsah

 • 1. Rozsah použití
 • 2. Podepsání smlouvy
 • 3. Právo odstoupit od smlouvy
 • 4. Cena a výdaje na dodávku
 • 5. Podmínky zaslání a dodávka
 • 6. Odpovědnost za závady
 • 7. Právo a jurisdikce
 • 8. Informace o řešení sporů přes internet

1) Rozsah použití

1.1 Tyto Podmínky společnosti AT Parts Germany GmbH (nazývaná zde níže pro krátkost „Prodejce“) mají platnost pro všechny smlouvy, uzavřené mezi uživatelem nebo obchodníkem (nazývaní zkrátka jen „Zákazník“) a Prodejcem v souvislosti s jakýmkoli zboží a/anebo službách, poskytnuté v internet obchodu Prodejce. Zahrnutí vlastních podmínek Zákazníka se vylučuje z nynějších, pokud není dohodnuto jinak.

1.2 V souladu s těmito Podmínky, spotřebitel je každá osoba, jednající za účely, které jsou zcela mimo obchodní činnosti, řemesla nebo profese této osoby. V souladu s těmito Podmínky, obchodník je každá osoba, jednající za účely vztahující se k podníkání, řemesla nebo profese, nezávisle zda jedná osobně nebo jinou osobou, jednající jménem obchodníka nebo v jeho prospěch.

2) Podepsání smlouvy

2.1 Popis produktů v internet obchodě Prodejce nepředstavují zavazující návrhy ze strany Prodejce, ale slouží pouze za účelem zaslání závazné nabídky od Zákazníka.

2.2 Zákazník může podat svůj návrh prostřednictvím online formuláře, prezentovaného v internet obchodě Prodejce. V tomto případě, po umístění vybraného zboží a/anebo služeb do virtuálního košíku a procházeje přes proces objednání a stiskem tlačítka, ukončující proces objednávky, Zákazník zasílá právně závazný návrh na smlouvu na zboží a/anebo služby, nacházející se ve virtuálním košíku. Zákazník může též představit svůj návrh Prodejci po telefonu nebo e-mailem.

2.3 Prodejce může přijat návrh Zákazníka do pěti dnů

 • zasláním písemného potvrzení na objednávku (faxem nebo e-mailem); poněvadž obdržení Zákazníkem potvrzení objednávky má rozhodující význam, nebo
 • dodáním objednaného zboží Zákazníkovi; protože obdržení zboží Zákazníkem má rozhodující význam, nebo
 • vyžádáním po Zákazníkovi zaplatit po provedení objednávky.

Za podmínky, že několik z výše uvedených možností jsou v platnosti, smlouva se podepisuje ve chvíli, kdy jedna z nich vznikne první. V případě, že Prodejce návrh Zákazníka nepřijal ve výše uvedeném termínu, toto je považováno za odmítnutí návrhu, podle čehož Zákazník již není vázán svým prohlášením o záměru.

2.4 Termín příjmu návrhu začíná běžet ode dne následujícího dne, ve kterém Zákazník zaslal návrh a končí pátým dnem po zaslání návrhu.

2.5 Obsah smlouvy bude uložen Prodejcem a zaslán Zákazníkovi v písemné podobě, včetně nynějších Podmínek a informace pro Zákazníka (například e-mailem, faxem nebo dopisem), po tom, co Zákazník odeslal svou objednávku. Kromě toho, obsah smlouvy bude k dispozici na internetové stránce Prodejce a Zákazník si to může najít vstupem v chráněném heslem zákaznickém profilu, za podmínky, že si Zákazník vytvořil zákaznický profil v internet obchodě než si zaslal svou objednávku.

2.6 Zákazník může opravit všechna data, zavedeny přes běžné funkce klávesnice a myši předem než zadá závaznou objednávku. Taktéž, před zasláním objednávky, všechna zavedená data budou vidět v oknu na potvrzení, kde taky mohou být opraveny přes běžné funkce klávesnice a myši.

2.7 Jazykem smlouvy je český.

2.8 Zpracování objednávky a kontaktování obyčejně se konají e-mailem a s automatickým zpracováním objednávek. V odpovědnosti Zákazníka je, aby se ujistil, že e-mail adresa, kterou poskytuje ke zpracování objednávky, je přesná, takže e-maily, zasílané Prodejcem budou obdrženy na této adrese. Zejména Zákazník je odpovědný, že v případě použití filtrů pro nežádoucí poštu, aby se ujistil, že všechny e-maily zasílány Prodejcem nebo třetí osobou, které Prodejce uložil zpracování objednávky, mohou být dodávany.

2.9 Zákazník souhlasí přijímat své faktury v elektronické podobě. Digitální faktury je nutné zasílat elektronickou poštou a obdržet ve formátu PDF.

3) Právo odstoupit od smlouvy

3.1 Spotřebitelé mají právo přerušit svoji smlouvu.

3.2 Vy máte právo přerušit tuto smlouvu ve lhůtě 30 dnů aniž by jste uvedli důvod k tomu.

Lhůta pro zrušení končí po 30 dnech ode dne, ve kterém Vy nebo třetí osoba, jiná než dopravce a uvedenou Vámi, fyzicky jste získali zboží.

Abyste mohli uplatnit právo na odstoupení od smlouvy, nás musíte informovat (Tel.: +420 228 880 082, E-Mail: shop@aerosus.cz) o Vašém rozhodnutí k odstoupení od této smlouvy jednoznačnou zprávu (například e-mailem). Můžete použít vzorovou aplikaci formuláře k odstoupení, ale to není povinné.

Aby jste dodrželi lhůty k odstoupení, je dostatečné nám zaslat zprávu o uplatnění Vašeho práva na odstoupení od smlouvy, před vypršení lhůty na odstoupení.

3.3 Důsledky zrušení

3.3.1 Jestliže odstoupíte od této smlouvy, my Vám vrátíme všechny platby obdržené od Vás (za výjimky dodatečných nákladů, vzniklé jestliže jste vybrali typ dodávky, odlišné od nejlevnější standardní ceny na dodávku, námi nabízenou).

Od vrácených částek můžeme odečíst ztráty v hodnotě veškérého dodaného zboží, jestliže jsou v důsledku nesprávné činnosti nakládání-vykládání z Vaší strany.

My vykonáme návrat částek bez zbytečného odkladu a nejpozději do –
(a) 30 dnů po dni, ve kterém obdržíme od Vás všechno dodané zboží, nebo
(b) jestliže nebylo dostavené zboží, 30 dnů, po dni, ve kterém nám bylo oznámeno Vaše rozhodnutí ustoupit od této smlouvy.

Vrátíme Vám částky stejným způsobem platby, který jste využili v prvotní transakci, jestliže jste nezadali výslovný souhlas na jiné; v každém případě Vám nebudou účtovány další poplatky.

3.3.2 Pro návrat zboží z Evropské unie (vyloučené oblasti se zvláštními daňovými a celními ustanoveními), Švýcarsko, tak jakož Spojené státy americké, zajišťujeme Vám štítek volného návratu.

3.4 Obecná informace: Zabezpečte prosím, aby nedošlo k poškození a znečištění produktů. Pokud je to možné, vraťte zboží v původním obalu se vším příslušenstvím a všemi součástmi obalu. Jestliže bude nutné, použijte ochranný vnější obal. Jestliže původní obal jste nezachovali, tak prosím použijte vhodný obal, který dostatečně zajistí proti potenciálním dopravním škodám. Věnujte prosím pozornost, že výše uvedená obecná informace není předpokladem pro účinné uplatnění vašeho práva na odstoupení od smlouvy.

3.5 Formulář k odstoupení: jestliže si přejete ukončit tuto smlouvu, vyplňte a zašlete tento formulář. Jako variantu, můžete odkopírovat formulář na odstoupení od smlouvy níže. Prosím vyplňte ho a pošlete nám zpět:

Formulář na odstoupení

Komu
AT Parts Germany GmbH C/O UPS SCS
Hans Günther Sohl Strasse 4
47807 Krefeld
Germany
shop@aerosus.cz

Tímto bych já/my Vám chtěl/i oznámit, že já/my odstupuji/me od mé/naší smlouvy na prodej následujicího zboží

Objednané dne / obdržené dne:
_________________________________

Jméno uživatele (ů):
_________________________________

Adresa uživatele(ů):
_________________________________

Podpis uživatele (ů): (jen jestliže tento formulář se předá v papírové formě):
_________________________________

Datum:
_________________________________

4) Cena a výdaje na dodávku

4.1 Jestliže popisky produktů nepředvídají jiné, uvedené ceny jsou konečné a zahrnují stanovenou zákonem daň z přidané hodnoty. Všechny možné dodatečné náklady k dodávce a zásilce jsou uvedeny zvlášť v příslušném popisu produktu.

4.2 U dodávek do zemí mimo Evropské Únie je možný vznik dodatečných nákladů, které jsou mimo kontrolu Prodejce. Měly by být na náklady Zákazníka. Takové náklady například jsou náklady na převod peněz (poplatky za převod, poplatky za výměnu měn) nebo cla, nebo dovozní daně.

4.3 Platba může být vykonaná za pomocí některého způsobu, uvedené v internetovém obchodě Prodejce.

4.4 Jestliže bude dohodnutá zálohová platba, dlužná částka musí být pak zaplacena ihned po podepsání smlouvy.

5) Podmínky zaslání a dodávka

5.1 Zboží se dodává obecným způsobem pro posílání a na adresu dodávky uvedenou Zákazníkem, pokud není dohodnuto jinak.

5.2 Jestliže dodávka Zákazníkovi není možná, pronajatá dopravní firma vrací zboží Prodejci a Zákazník hradí náklady na neúspěšnou dodávku. To se nevztahuje v případě, Zákazník není odpovědný za údalost, která vede k nemožnosti dodávky nebo jestliže mu bylo dočasně zabráněno v přijetí objednaného zboží, s výjimkou, že Prodejce informoval Klienta v dostatečném časovém předstihu před dodáním.

5.3 Riziko náhodné ztráty a náhodného zhoršení stavu prodaného zboží by mělo být v zásadě převedeno na Zákazníka, když přejde do fyzického vlastnictví Zákazníka nebo osoby, kterou určil, aby přijala zboží. V případě, že Zákazník vykonává činnost jako obchodník, riziko náhodné ztráty a náhodného zhoršení stavu při prodeji při dodávce následuje přehodit při dodávce zboží kvalifikované osobě provádějící přepravu, v místě, kde Prodejce vykonává svou obchodní činnost.

5.4 Prodejce si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě nesprávné nebo nepřesné samoobsluhy. To platí jen jestliže Prodejce není odpovědný za nedodanou dodávku a pokud uzavřel s dodavatelem zvláštní zajišťovací transakci na riziko s dodavatelem. Prodejce se zavazuje udělat vše možné obdržet zboží. V případě nedostatku dostupnosti nebo částečné dostupnosti zboží, bezodkladně musí oznámit Zákazníkovi tuto skutečnost a platby, vykonané Zákazníkem, se musí vrátit bez zbytečného odkladu.

5.5 Obdržení zboží od Zákazníka není možné z logistických důvodů.

6) Odpovědnost za závady

6.1 Jsou platná legislativní požadavky na zákaznická práva.

6.2 Jestliže Zákazník je spotřebitelem a využije svého krátkodobého práva odmítnout produkt, tak musí vrátit produkt na vlastní náklady.

7) Právo a jurisdikce

7.1 Pokud Zákazník jedná jako uživatel podle Pododílu 1.2, všechny smluvní dohody mezi stranami se řídí Britskou legislativou za výjimky případů, ve kterých Úmluva OSN o smlouvách mezinárodních obchodů zboží a soudy Zemi, ve které je sídliště Zákazníka, budou mít výhradní pravomoc nad jakýmkoli sporem o těchto vztazích.

7.2 Pokud Zákazník jedná jako obchodník, v souladu s Pododdílem 1.2, všechny smluvní vztahy mezi stanami se řídí německým právem, s výjimkou případů, kdy Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodním prodeji zboží a soudy Státu, ve které je sídliště Zákazníka, bude mít výhradní pravomoc v jakémkoli sporu o tyto vztahy.

7.3 Jestliže zákazník není uživatelem, záruční doba, bez ohledu na čl. 438(1) č. 3 Německého obchodního zákoníku (Bürgerliches Gesetzbuch [BGB]), je 1 rok.

7.4 AT Parts Germany GmbH (nazývaná zde níže pro krátkost jen Prodejce) poskytuje záruku 24 měsíců od dodávky na produkty, prodané v souladu s následujícími podmínkami.

7.5 Záruce je vyhověno, když vadné díly jsou opravené zdarma nebo vyměněné za nové volitelně Prodejcem. Díly, pro které se hledá garance v návazností s touto garancí, musí být zaslány Prodejci na účet Zákazníka. Náklady na dodávku nového dílu v rámci EÚ, jsou na účet Prodejce. Vyměněné díly se stávají majetkem Prodejce. Prodejce je povinen poskytovat záruční služby jen po obdržení dílu, na který se vztahuje reklamace a po přiměřené zkušební době, trvající nejméně jeden týden.

7.6 Záruka nezahrňuje jakékoli chyby/vady, vztahující se na nesprávní montáž a/anebo na nesprávné použití. Důkaz prokázat závadu a správnou montáž/použití jsou povinností Zákazníka. Таto garance neposkytuje právo na jakékoli další nároky, obzvláště formou kompenzace.

7.7 Záruční služby nevedou k prodloužení nebo obnovení garanční lhůty. Zákonné záruční nároky zůstavají nedotčeny.

7.8 Navíc, Prodejce poskytuje Zákazníkovi 30 denní záruku vrácení peněz. Tato garance je v platnosti výhradně pro nepoužité, původně balené díly, pro které nebyl učiněn žádný pokus o sestavení.

7.9 Záruka se provádí s vrácením kupní ceny Zákazníkovi, ze které jsou odečteny všechny náklady na dodávku, po návratu nepoužitých dílů. V opačném případě, podmínky na garanci výše jsou platné ve lhůtě 24 měsíců.

8) Informace o řešení sporů přes internet

Evropská komise poskytuje na své webové stránce následující hyperlink odkaz na platformu k řešení sporů přes internet ODR: https://ec.europa.eu/consumers/odr.

Obchodník není povinen a ani není připraven zúčastnit se postupu urovnání sporu před jiným orgánem k vyřešení sporů.

Tato platforma by měla být vstupním bodem k mimosoudního řešení sporů, pocházející z prodeje přes internet a smlouvy na služby, uzavřené mezi spotřebiteli a obchodníky.